PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring is van toepassing op alle door Samen voor Nieuwegein geleverde producten en diensten.

Samen voor Nieuwegein is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en conform de wetgeving AVG.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Samen voor Nieuwegein verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Samen voor Nieuwegein van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Samen voor Nieuwegein in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en vast)
• E-mailadres

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Samen voor Nieuwegein verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken
Als u eenmaal uw gegevens heeft verstrekt aan Samen voor Nieuwegein of een overeenkomst heeft of samenwerkt met ons, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U producten en diensten te kunnen leveren.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
• Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om aan de AVG wetgeving te voldoen.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot de soort dienstverlening die Samen voor Nieuwegein aanbiedt. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van Samen voor Nieuwegein. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Samen voor Nieuwegein gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Samen voor Nieuwegein zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Samen voor Nieuwegein gebruikt en verwerkt persoonsgegevens via digitale pakketten of websites die geen eigendom zijn van de Stichting. Dit zijn met name:
Facebook, WhatsApp, SMS, LinkedIn, Instagram en CRM (Customer Relation Management) Systeem. Hierdoor worden e-mail- en IP adressen bekend bij derde partijen zoals Microsoft, Google en het bedrijf dat de hosting verzorgt van de website.

Beeldmateriaal
Het werk van Samen voor Nieuwegein heeft een maatschappelijke functie. Het is daarom belangrijk dat onze activiteiten via de media zichtbaar zijn. Als een persoon op een foto staat, zal er, voor zover mogelijk, vooraf toestemming gevraagd worden om het beeldmateriaal te mogen plaatsen. Bij het publiceren van beeldmateriaal zorgen wij ervoor dat mensen niet ongepast in beeld worden gebracht. Als iemand een foto waarop hij/zij staat ongepast vindt, zal Samen voor Nieuwegein deze op verzoek direct verwijderen.

Bewaartermijn van uw gegevens
Samen voor Nieuwegein zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van gegevens met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Samen voor Nieuwegein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Samen voor Nieuwegein gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om deze te kunnen optimaliseren, voor statistisch onderzoek en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij hebben op onze website een apart cookies beleid geplaatst.

Websites van derden
De website van Samen voor Nieuwegein bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Samen voor Nieuwegein heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@samenvoornieuwegein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook daadwerkelijk door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maakt u de pasfoto, het paspoortnummer, rijbewijsnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren binnen 10 werkdagen. Samen voor Nieuwegein wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Samen voor Nieuwegein hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Samen voor Nieuwegein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Samen voor Nieuwegein toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Samen voor Nieuwegein gebruik maakt van de diensten van derden, zal Samen voor Nieuwegein in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@samenvoornieuwegein.nl.
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 22 januari 2019.

Start typing and press Enter to search

X